Friday, 14 August 2015

भाग्यरेखा

एखादा दिवस फुलपाखराचे पंख लाऊन येतो
नाजुकपणे तळव्यावर उतरतो
रेंगाळतो..
आपल्या हाताची रेषा न रेषा न्याहाळायला भाग पाडतो....
आपण मग्न असताना अलगद उडूनही जातो!

भाग्यरेखा रंगीत झालेल्या पाहिल्यात मी

-बागेश्री

Featured post

मला भेटलेली गाणी: अप्सरा आली

.... चित्रलेखा लगबगीनं ह्या दालतानातून त्या दालनात, दिसणार्‍या प्रत्येक दास- दासीला काही ना काही अखंड सूचना देत चालली होती. आजचा तिच...