Thursday, 24 March 2016

जातं

आयुष्याचं जातं अविरत दळत होते, सुचतील त्या ओव्या गात होते. पीठ पडत होतं, भूक भागत होती.
तू दैवी ओंजळ घेऊन आलास, आनंदाचं धान घातलंस, बघ समाधानाचं पीठ भुरभुरु लागलंय...

-बागेश्री

No comments:

Post a Comment