Thursday, 24 March 2016

जातं

आयुष्याचं जातं अविरत दळत होते, सुचतील त्या ओव्या गात होते. पीठ पडत होतं, भूक भागत होती.
तू दैवी ओंजळ घेऊन आलास, आनंदाचं धान घातलंस, बघ समाधानाचं पीठ भुरभुरु लागलंय...

-बागेश्री

Featured post

मला भेटलेली गाणी: अप्सरा आली

.... चित्रलेखा लगबगीनं ह्या दालतानातून त्या दालनात, दिसणार्‍या प्रत्येक दास- दासीला काही ना काही अखंड सूचना देत चालली होती. आजचा तिच...