Thursday, 24 March 2016

नीरगाठ

स्वतःचीच स्वतःला नीरगाठ बसते कधी कधी, सुटता सुटत नाही

-बागेश्री

No comments:

Post a Comment